HAKİMLİK

 

HAKİM KİMDİR?

Birçok insanın adliyede hayatı boyunca hiç işi olmaz. Her ne kadar dikkat çekici haberle takip edildiğinde her gün her yerde herkes bir davanın tarafıymış gibi hissedilse de (oğlumla Adana Adliyesinin önünden geçerken sakince giren çıkan birkaç kişiyi gördüğünde oldukça büyük hayal kırıklığına uğramıştı. O sürekli orada kavga dildiğini düşünüyordu) aslında insanların gerçekten adliyede nadiren işi olur. Ancak bir kere işi olduysa o muhtemelen hayatının en önemli meselesidir. Daha önce hiç olmadığı kadar gergin, yaşamadığı kadar korkutucu ve kalp atışlarının dayanamayacağı kadar heyecan vericidir.

İşte hakim, insanların hayatının bu en önemli anında son sözü söyleyendir. Karar verendir. Hakim olmak isteyen bir aday, belirsizlik ve dumanların içindeki bir kalabalıkta birden ortaya atılıp “kararı ben vereceğim” diyen sorumluluk sahibi en cesur kişidir.

YAZILI YARIŞMA SINAVI HAKKINDA

Yazılı yarışma sınavı, Adalet Bakanlığı ile imzalanan protokole göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır.Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle geçersiz sayıldığı takdirde, bu soru,  ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru yanıtlanmış kabul edilir.Genel Yetenek ve Genel Kültür testi yirmi (20) tam puan üzerinden;

Alan Bilgisi testi seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilmektedir.Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür testi konuları ile Alan Bilgisi testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılır.Adayların Genel Başarı Puanı tespit edilirken, Genel Yetenek ve Genel Kültür testi Puanı ile Alan Bilgisi testi Puanı toplanacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı hesaplanmış olacaktır.

Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilân edilen kadronun, Örneğin; 150 kişilik alım yapılacaksa, iki katı fazlası olan 450 aday mülâkata katılmaya hak kazanacaktır. 450 inci aday ile aynı puanı alan adaylar da mülâkata çağrılır.
70 ve üzeri puan alanların sayısı 450’yi bulmaz ise sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülâkata çağrılır.
Bu şekilde yapılan değerlendirmeye göre kontenjana giren adayların Sınav Sonuç Bilgisinde “Mülâkata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığının İnternet sayfasından takip ediniz.”, 70 ve üzerinde puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların Sınav Sonuç Bilgisinde “Kontenjan nedeniyle mülâkata katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların Sınav Sonuç Bilgisinde ise “Kazanamadınız” ibaresi yer alır.

MÜLAKAT HAKKINDA

Diğer mülakatlara göre son yıllarda oldukça kısa süren mülakat hakkında teknik bilgiler üzerinden kısa bir değerlendirme yapacak olursak.

Mülâkat, ilgilinin;
a) Muhakeme gücünün,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneğinin,
c) Genel ve fizikî görünümünün, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun ve liyakatinin,
d) Yetenek ve kültürünün,
e) Çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,
puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir

Mülâkat, yukarıdaki bentlerde yazılı özellikler her biri yirmişer puan üzerinden değerlendirilerek yapılır. Mülâkat Kurulunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Mülâkat sonucu en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak mülâkat başarı listesi hazırlanır ve bu listenin altı Mülâkat Kurulu tarafından imzalanarak Personel Genel Müdürlüğüne teslim edilir. Sınava katılanların, yukarıda belirtilen yazılı yarışma sınavı notunun yüzde yetmişi ile  mülâkat notunun yüzde otuzunun toplamı tespit edildikten sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamaya tâbi tutulanların nihai puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınavda aldığı puana öncelik tanınır. Yazılı puanlarının da eşit olması halinde, kura çekilmek suretiyle sırası belirlenir ve bu konuda yapılan işlemler düzenlenecek tutanakta gösterilir.Yazılı yarışma sınavı ile mülâkatın sekretarya hizmetleri Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK, ADLİ YARGI TESTİ, İDARİ YARGI TESTİ VE ADLİ YARGI AVUKAT TESTİ SORU DAĞILIMI

TESTSORU SAYISI
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi65 soru
G. Yetenek ve G. Kültür (ORTAK)30 Soru
Türkçe6
Matematik6
Türk Kültür ve Medeniyetler6
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi6
Temel Yurttaşlık Bilgisi6
Alan Bilgisi (ORTAK)35 Soru
Anayasa Hukuku7
İdare Huku7
İdare Yargılama Usulü7
Hukuk Yargılama Usulü7
Medeni Hukuk7
Adli Yargı Testi35 soru
Borçlar Hukuku6
Ceza Hukuku6
Ceza Yargılama Usulü6
Ticaret Hukuku6
İş Hukuku5
İcra ve İflas Hukuku6
İdari Yargı Testi35 soru
Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)7
Ceza Hukuku (Genel Hükümler)7
Vergi Hukuku7
Vergi Usul Hukuku7
Maliye – Ekonomi7
Avukatlıktan Hakimliğe Geçiş Testi35 soru
Borçlar Hukuku6
Ceza Hukuku6
Ceza Yargılama Usulü6
Ticaret Hukuku6
İş Hukuku5
İcra ve İflas Hukuku6