VERGİ MÜFETTİŞ  YARDIMCILIĞI

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI NE DEMEKTİR?

A kadro kariyer meslekleri içerisinde en seçkin meslekler arasında sayılan maliye müfettişliği, hesap uzmanlığı, gelirler kontrolörlüğü ve vergi denetmenliği meslekleri 2011 yılı içerisinde yapılan yeni düzenlemeyle birleştirilerek vergi müfettişliği ismini almıştır.
Bu haliyle mesleğin kökleri 1879 yılına kadar inen maliye müfettişliği mesleğinin devamı sayılmaktadır.
Vergi Müfettişleri, gerek idari işleyişi iyi bilmeleri, gerekse maliye, vergi, hukuk, muhasebe gibi alanlarda birikimlerinin üst seviyede olması sebebiyle özel sektörde çok önemli pozisyonlarda çok iyi ücretlerle iş bulabilmektedirler
Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak mesleğe başlayan kişiler 3 yıl sonra girecekleri yeterlilik sınavını geçtikleri taktirde  vergi müfettişi sıfatını kazanırlar. 7 yıl daha çalışmaları halinde yeminli mali müşavirlik sınavına girerek yeminli mali müşavir sıfatını kazanabilmektedirler.
Bütün bu özellikler ve meslek sırasında elde edilen donanım, vergi müfettişlerinin, kamu hizmetinin değişik alanlarında üst düzey görevler ifa eden çok sayıda kişinin yetişmesini sağlamıştır. Vergi müfettişliği mesleğinden (Eski isimleriyle maliye müfettişliği, hesap uzmanlığı, gelirler kontrolörlüğü, vergi denetmenliği…) kamu ve özel sektörde bir çok önemli kişi yetişmiştir. Ülke yönetiminde Bakan, Milletvekili,  Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sorumluluk alan meslek mensuplarının yanı sıra, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Üst Kurul Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı gibi üst düzey kamu görevlisi olarak görev yapanların yanında Dünya Bankası, IMF, NATO, OECD gibi uluslararası kuruluşlarda da ülkemizi temsilen veya bireysel olarak görev yapmış çok sayıda meslek mensubu bulunmaktadır.
Bunun yanında meslekten ayrılıp özel sektörde çalışanlar da belli bir büyüklük ve kapasitenin üzerindeki özel sektör kuruluşlarında Yönetim Kurulu Başkanı, CEO, CFO, Genel Müdür, Mali Koordinatör, Mali Danışman olarak görev yapmaktadırlar. Yine alınan mesleki bilginin bir sonucu olarak meslek mensupları, bağımsız denetim şirketlerinde sorumlu ortak (partner) olarak çalışabilmekte veya kendi bağımsız denetim şirketlerini kurabilmektedirler.

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ

a) Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri yapmak.
b) Bakanlık ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında, Bakan tarafından Kurula verilen inceleme, teftiş, denetim ve soruşturmaları yapmak.
c) 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, karar ve tebliğlere göre incelemeler yapmak.
ç) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında incelemeler yapmak.
d) 492 sayılı Harçlar Kanununa göre harçları tahsile yetkili memurların hesaplarını teftiş etmek, teftiş ettikleri birim personeli hakkında görüş bildirmek.
e) Mali mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini Başkanlığa bildirmek.
f) Başkanlıkça görevlendirilmeleri halinde iktisat, maliye, işletmecilik ve mali denetim gibi konularda araştırma ve etütler yapmak.
g) Başkanlıkça görevlendirilmeleri halinde Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının mesleki alanda yetkinliklerini artırıcı konferans, kurs, seminer gibi çalışmalara katılmak.
ğ) Refakatlerine verilecek Vergi Müfettiş Yardımcılarının meslekte yetişmesini sağlamak; liyakat, temsil, çalışma azmi ve başarıları hakkındaki değerlendirmelerini Başkanlığa intikal ettirmek.
h) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
ı) Bakan tarafından Kurula verilen her türlü görevi yapmak.

ÖZLÜK HAKLARI

MAAŞLARI ;
Müf. Yrd. Net Maaşı:            3.150 TL
Maaşlar derece/kademesine göre değişmekte olup, yaklaşık rakamlardır.

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Vergi Denetim Kurulu Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına
katılabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet memurları Kanunun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak
b) Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ile Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik Programları ile Eğitim, Fen ve Edebiyat  Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji,  Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden ya da bunlara  denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak. (Sınavın  yapıldığı tarih itibarıyla mezun olabilecek durumdaki adaylar da yazılı sınava atılabilecektir.)
d) Daha önce vergi müfettiş yardımcılığı sınavına katılmamış  veya en fazla iki kez katılmış olmak.
e) Başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Başkanlıkça yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi
içerisinde yapmış olmak.
f) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılacak KPSS’de (son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSS sınavları dahil), herhangi bir puan türünden 80 almak.
g) Vergi müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunmak.