SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR

Adayların Nitelikleri

 1. T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci malî müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır).
 2. Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmama
 5. Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.
 6. Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.” olarak sayılmıştır.
 7. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı Yükseköğretim Kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer yükseköğretim kurumlarından lisans  seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak. 
 8. En az üç yıl staj yapmış olmak.
 9. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavını kazanmış olmak. Staj başlatma ve 3 yıl sonunda yeterlilik sınavlarında başarılı olmak.
 10. Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz.
 11. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatını almış olmak.

 

Adaylık Süreci

Staj dosyasını tamamlayıp, TESMER'e kaydınızı yaptırdıktan sonra: İlgili dönemde Staj Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca "STAJA BAŞLAMA DEĞERLENDİRMESİ SINAVINA" girmeniz gerekmektedir. Bu değerlendirmede "60" ve üzerinde not alanlar staja başlama hakkına kavuşacaktır.
Başvuru ayları "Nisan, Ağustos ve Aralık'tır".
Staja Başlama Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi ile yapılan protokol gereği Ankara Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. Sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta olup sınav organizasyonu tamamen Ankara Üniversitesi 'nin sorumluluğundadır.
Sınav test usulü yapılmakta ve 60 puan alma zorunluluğu bulunmaktadır. (Yanlış Doğruyu Götürmez)
Ankara Üniversitesi tarafından yapılan Staja Başlama Değerlendirmelerinde 3 yıl içinde başarılı olmak şartı aranacaktır.
Üç yıl içerisinde başarılı olamayan adayların staj dosyaları iptal edilecek ve eski başvurularına bağlı olarak sınavlara alınmayacaklardır. Yeniden staj yapmak isteyen adaylar Staja Başlama Değerlendirmesine yeni staj dosyası açtırarak katılabileceklerdir.
İlk başvuru sırasında staj yeri bulamayan adaylar, sınavı kazandıktan sonra 1 yıl içerisinde staj yeri bulup staja başlamak zorundadır. Stajın başlatılmasında sınav tarihi veya yılda kaç Staja Başlama Sınavının yapıldığı değil, sınav için adayın başvurduğu staj dönemi esas alınmaktadır.
Bu nedenle adayların stajları, başarılı oldukları sınav için başvurulan staj döneminde başlatılır. Staja Başlama Değerlendirmesinde 60 ve yukarı puan almanız, staja başlamaya hak kazandığınız anlamına gelir.
Staja her yılın Mayıs, Eylül ve Ocak aylarında başlanır. (01/07/2008'den önce 2 Yıldı) ve 3 yıl sürer, bu 3 yıl zarfında Meslek Odası tarafından size (zorunlu) ücret karşılığı gönderilecek 6 adet E-Use (Uzaktan Eğitim) CD.lerini izlemek ve Cd.bitiminde internet ortamında (Test şeklinde) yapılan, formalite sınavlara (6) girerek 60 puan almanız gerekmektedir.(1 Sonraki Cd.ye Geçebilmek içindir)


Aday meslek mensubu ilgili staj döneminin ilk 10 günü içinde staja fiilen başlamak zorundadır. Stajınızı başlatmak için Staj Dosyanızı tamamlamanız gerekir.


Adayların stajları, başarılı oldukları sınav için başvurulan staj döneminde başlatılır. Staj; denetim altında staj, meslek mensubu bordrolu/gözetim altında staj, büroda staj, şahıs firmasında staj olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. Stajyer hangi grup altında yer alıyorsa, o grup için olan evrakları hazırlamalıdır. Sınav kazandı belgenizin aslı ile birlikte evraklarınızı hazırlayarak başvuru yapmanız gerekmektedir.


Üniversiteyi bitirmeden Staj Dosyası açtırmak Mümkün değildir
Staj başlatma sınavı alan bilgisinden 100 soru, Genel Kültür ve Genel Yetenekten 20 soru olmak üzere 120 sorudan oluşur.