GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI

GELİR UZMANLIĞI NE DEMEKTİR?

Maliye Bakanlığı'na bağlı kuruluş olan Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan, vergi ile ilgili konularda uygulamaya ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak maksadıyla istihdam edilen kariyer meslek uzmanıdır. Maliye Bakanlığı tarafından ilk olarak 90'lı yıllarda Gelir Uzmanı kadrosu oluşturularak bu kadroya sınavla Gelir Uzman Yardımcısı olarak personel alınmıştır. 2003 ve 2004 yıllarında Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı ve Vergi Denetmen Yardımcılığı ile birlikte ortak yapılan yazılı ve ortak yapılan sözlü sınavlar, 2006 yılında Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı ile birlikte ortak yapılan yazılı ve ortak yapılan sözlü sınav ile atama yapılmış, 2007 yılından itibaren ayrı olarak sınav yapılmaya başlanmıştır.
 2005 Yılında kurulan Gelir İdaresi Başkanlığına devredilen Gelir Uzmanlığı kadrosuna 2006 yılından itibaren yapılan özel sınavlarla kurum içinden de personel atanmaktadır. Rotasyona tabi olmayan Gelir Uzmanları Gelir İdaresi Başkanlığının hemen hemen merkez ve taşra tüm birimlerinde (genellikle vergi dairelerinde servis sorumlusu, müdür yardımcısı ve müdüre bağlı olarak) görev yapmaktadır. Diğer uzmanlıklar gibi özlük haklarına ve çalışma koşullarına sahip olmamasına rağmen, tercih edilebilir kariyer meslektir.

GELİR UZMANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

 Gelir Uzmanlarının Görevleri;
a) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmak;
b) Görevleriyle ile ilgili mevzuatın uygulamada aksayan yönlerini ve bu konudaki görüş ve önerilerini yazılı olarak bildirmek;
c) İnceleme (Vergi incelemesi hariç), araştırma ve ekonomik-mali analiz yapmak;
d) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak

ÖZLÜK HAKLARI

MAAŞLARI ;
Uzman Yrd. Net Maaşı:            2600 – 2900 TL
Uzman Net Maaşı:                   3300 TL (Ortalama)
Maaşlar derece/kademesine göre değişmekte olup, yaklaşık rakamlardır.

 

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Uzman yardımcılığı giriş sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
b) Aşağıda yer verilen eğitim şartlarını taşımak.

  1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini veya,
  2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile matematik ve istatistik lisans bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini, bitirmiş olmak,

c) Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
ç) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
e) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS (A)'dan, başvuru ilânında belirtilen puan türü veya türlerinden yeterli puanı almış olmak. KPSS 49 puan türü ile almaktadır. Genellikle puanı 70 puana kadar düşmektedir.